Oosterpark Praktijk

Oosterpark-Praktijk-Logo-footer

Privacyverklaring

Privacystatement medewerkers Oosterpark praktijk

Medewerkers:
Esther Verloop, lid VvOCM 101501, KvK 34338949
Fabiana Di Mango, lid VvOCM 101756, KvK 65405595
De medewerkers van de Oosterparkpraktijk, gevestigd te Amsterdam hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de medewerkers van de Oosterparkpraktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de medewerkers persoonsgegevens verwerken:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de Oosterparkpraktijk;
c. bezoekers van de website van de Oosterparkpraktijk: www.oosterparkpraktijk.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van de medewerkers van de Oosterparkpraktijk;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met de medewerkers contact opnemen of van wie de medewerkers persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Medewerkers van de Oosterparkpraktijk verwerken persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
De medewerkers van de Oosterparkpraktijk verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor de verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
De medewerkers van de Oosterparkpraktijk verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting , zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
De medewerkers van de Oosterparkpraktijk kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de medewerkers persoonsgegevens verwerken. De medewerkers sluiten een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Medewerkers van de Oosterparkpraktijk delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. Indat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
De medewerkers geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dragen de medewerkers er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

8. Bewaren van gegevens
De medewerkers van de Oosterparkpraktijk bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastleggen van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk n het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigen privacystatement
De medewerkers van de Oosterparkpraktijk kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de Oosterparkpraktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht de medewerkers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de praktijk of uw betreffende behandelaar.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de medewerker(s) van de Oosterparkpraktijk persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de praktijk via e-mail.
 
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).